ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 ตุลาคม 2562 / 16:24:56  
แม่ฮ่องสอนยกเลิกประกาศห้ามเผาเด็ดขาดปี 2563
แม่ฮ่องสอนยกเลิกประกาศห้ามเผาเด็ดขาดปี 2563
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หมอกควันที่จะเกิดขึ้นในปี 2563

บ่ายวันนี้ (21 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2562 และผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หมอกควันที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ตามที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายนโยบายการเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยบูรณาการอย่างใกล้ชิด ทั้งรูปแบบการบังคับบัญชาสั่งการเป็นแบบ Single Command หน่วยบัญชาการในพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือตอนบน จัดให้มีเป้าหมายและการปฏิบัติ ให้ลดปัญหาอุปสรรคในทุกมิติ รวมทั้งทหาร พลเรือน ตำรวจ และอาสาสมัคร ลดพื้นที่เผา สร้างเอกภาพของชุดข้อมูล สำหรับพื้นที่ป่ากำหนดช่วงลดจุดความร้อนในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 ให้รณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผา ให้เร่งการกำจัดเชื้อเพลิงและวัชพืช ให้ อปท.เป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ภาควิชาการและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในทุกระดับ
ข้อมูลสถิติการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนจุดความร้อนสะสมในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 พฤษภาคม จ านวน 1,633 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับจุดความร้อนสะสมในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีจุดความร้อนสะสม เพิ่มขึ้น จำนวน 718 จุด คิดเป็นร้อยละ 73.64 นอกจากนี้ในส่วนของข้อมูลคุณภาพอากาศซึ่งตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในปี 2562 ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ PM10 สูงเกินค่ามาตรฐานจำนวน 24 วัน ปริมาณที่ตรวจวัดได้สูงสุด 310 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานจำนวน 62 วัน ปริมาณที่ตรวจวัดได้สูงสุด 277 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้มีเที่ยวบินที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนถูกยกเลิก 84 เที่ยวบิน และล่าช้าจำนวน 8 เที่ยวบิน เนื่องด้วยสภาพทัศนวิสัยไม่เหมาะสม
ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดพื้นที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรงและพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ ร่างแผนปฏิบัติการแนวทางการจัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ การกำจัดเชื้อเพลิง ระดับอำเภอ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทางหลวง และพื้นที่ชุมชนรวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม การยกเลิกประกาศห้ามเผาเด็ดขาด โดยเปลี่ยนเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในห้วง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2563 จัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ที่มีความพร้อม และในห้วงวันที่ 15 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรโดยการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ต้องมีการควบคุมและกำกับดูแลจากศูนย์ระดับอำเภอ ระดับตำบลและรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์ฯจังหวัดทราบทุกครั้ง
สำหรับเป้าหมายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 2563 ได้กำหนดจุดความร้อนสะสมลดลงจากปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือไม่เกิน 1,550 จุด จำนวนวันที่มีค่า PM 10 ไม่เกิน 18 วัน PM 2.5 ไม่เกิน 47 วัน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ) ลดลงร้อยละ 10 และไม่มีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก โดยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนทั้งราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อให้มีบทบาทในการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

ข่าวโดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : ทักสินา เมนไธสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738