สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดตัดสินการประกวดภาพถ่าย "แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข สนุกกับการท่องเที่ยว" พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 7 มีนาคม 2559

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

สายด่วนรัฐบาล 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.
สำนักงานกพ.
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


กรุณาตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ข้างล่างโครงการฟ้าใสไร้มลพิษ

         โครงการฟ้าใสไร้มลพิษ เป็นการจัดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในการสนับสนุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

         สถานการณ์หมอกควันใน ภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้งสูงสุด ล่าสุดในปี 2553 พบความรุนแรงในหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงสุด 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย ส่วนที่จังหวัดลำพูน มีค่าสูง 350 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่าสูง 279.90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ค่า เฉลี่ยไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วง 24 ชั่วโมง

         การดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันฯ ในโครงการฟ้าใสจึงได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ภายใต้วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน การประกาศพื้นที่ควบคุมไฟป่า และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลไม่ให้เกิดการลักลอบเผาป่า และเผาในพื้นที่โล่งอื่น ๆ ในพื้นที่ตนเอง
 2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมีบทบาทต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักต่ออันตรายจากมลภาวะหมอกควันไฟ และมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี
ทั้งนี้มีการคาดหวังถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการไว้ว่า
 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการควบคุมและป้องกัน การเผาในที่โล่งและพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เกิดการบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานแบบ มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ปตท. และบางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด

ปตท. และบางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 30สตางค์ มีผลตั้งแต่ วันพรุ่งนี้ เป็นต้นไป ( 29 กรกฎาคม 2559)
(28/07/2559)

เทศบาลตำบลปาย รายงานความเสียหาย จาก พายุฝนฟ้าคะนอง

เทศบาลตำบลปาย รายงานความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุฝนฟ้าคะนอง มูลค่ากว่า 3 แสนบาท พร้อมเร่งช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว
(28/07/2559)

ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ `แผ่นดินของเรา` ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง
(28/07/2559)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(28/07/2559)

ข่าวย้อนหลัง   <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>      

สารพันบทความ

 • ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แก้ได้ ต้องร่วมด้วย ช่วยกัน
        สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้งสูงสุด ล่าสุดในปี 2553 พบความรุนแรงในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงสุด 518.5 ไมโครกรัม
 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้
 • อนาคตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในแม่ฮ่องสอน กับจิตสำนึกการลดการเผา
        หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง นี่เป็นคำขวัญของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ และงดงามของธรรมชาติ เป็นที่ต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และนำมาซึ่งรายได้จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นทุกปี โดยส่วนใหญ่มีความต้องการมาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จะเกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนได้อีกนานแค่ไหน หากการเผาเศษวัชพืช และพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการเผาทุกรูปแบบ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน
        ไฟป่าถือเป็นอุบัติภัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังให้ดี เพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว นอกจากจะดับยาก ยังสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเกิดไฟไหม้ป่า และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด
 • ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
        ในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาเศษวัชพืช เพื่อทำการเกษตร หรือการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ของประเทศต่าง ๆ เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างมาก แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมหรือเกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อมขึ้นมา

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5

ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา