พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลให้คนไทยที่ลายมือสวยที่สุดในประเทศ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โทร ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖,๑๑๑๘ และ ๑๑๒๔ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.onec.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป ประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตีฯ ตกแต่งวัด สถานที่ราชการ และเคหะสถานบ้านเรือน โดยดูข้อมูลและดาวน์โหลดธงตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ www.buddhajayanti.net/www.พุทธชยันตี.net

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

สายด่วนรัฐบาล 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.
สำนักงานกพ.
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


กรุณาตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ข้างล่างโครงการฟ้าใสไร้มลพิษ

         โครงการฟ้าใสไร้มลพิษ เป็นการจัดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในการสนับสนุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

         สถานการณ์หมอกควันใน ภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้งสูงสุด ล่าสุดในปี 2553 พบความรุนแรงในหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงสุด 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย ส่วนที่จังหวัดลำพูน มีค่าสูง 350 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่าสูง 279.90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ค่า เฉลี่ยไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วง 24 ชั่วโมง

         การดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันฯ ในโครงการฟ้าใสจึงได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ภายใต้วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน การประกาศพื้นที่ควบคุมไฟป่า และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลไม่ให้เกิดการลักลอบเผาป่า และเผาในพื้นที่โล่งอื่น ๆ ในพื้นที่ตนเอง
 2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมีบทบาทต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักต่ออันตรายจากมลภาวะหมอกควันไฟ และมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี
ทั้งนี้มีการคาดหวังถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการไว้ว่า
 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการควบคุมและป้องกัน การเผาในที่โล่งและพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เกิดการบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานแบบ มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารจังหวัด แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า รอบเดือนสิงหาคม 2559
(29/09/2559)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ชื่นชมกาแฟซูตองเป้ กาแฟสำเร็จรูป จากสวนธรรมภูสมะ ว่า เป็นกาแฟที่มีรสชาติดี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ชื่นชมกาแฟซูตองเป้ กาแฟสำเร็จรูป จากสวนธรรมภูสมะ ว่า เป็นกาแฟที่มีรสชาติดี โดยจะเริ่มจำหน่ายในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่อนำรายได้ มาสร้างวิหารเจ้าพาราซูตองเป้
(29/09/2559)

โรงเจสมใจแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดเทศกาลกินเจ

มูลนิธิรัศมีธรรม ร่วมกับ พุทธสถานธรรมฉือเอิน หรือโรงเจสมใจแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดเทศกาลกินเจ ประจำปี 2559
(29/09/2559)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
(29/09/2559)

ข่าวย้อนหลัง   <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>      

สารพันบทความ

 • ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แก้ได้ ต้องร่วมด้วย ช่วยกัน
        สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้งสูงสุด ล่าสุดในปี 2553 พบความรุนแรงในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงสุด 518.5 ไมโครกรัม
 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
        หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่ กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้
 • อนาคตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในแม่ฮ่องสอน กับจิตสำนึกการลดการเผา
        หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง นี่เป็นคำขวัญของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ และงดงามของธรรมชาติ เป็นที่ต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และนำมาซึ่งรายได้จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นทุกปี โดยส่วนใหญ่มีความต้องการมาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จะเกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนได้อีกนานแค่ไหน หากการเผาเศษวัชพืช และพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการเผาทุกรูปแบบ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน
        ไฟป่าถือเป็นอุบัติภัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังให้ดี เพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว นอกจากจะดับยาก ยังสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเกิดไฟไหม้ป่า และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด
 • ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
        ในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาเศษวัชพืช เพื่อทำการเกษตร หรือการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ของประเทศต่าง ๆ เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างมาก แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมหรือเกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อมขึ้นมา

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5

ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา